Επιστροφή στην Τορόντο φόρουμ

About an accident case happened few years back

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Τορόντο

A few years back I involved in an accident case. That time I consulted Kostman & Pyzer Barristers in Toronto, and I got bail. Now I have got an opportunity in the UK. Can this case be a threat in my career? I don't want it to happen. What can I do in this situation?

Δημοσίευση νέας απάντησης