Επιστροφή στην Κεράλα φόρουμ

Hair transplantation

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κεράλα

Follow the FUE or Follicular Unit Extraction, a method that is minimally invasive. FUE method for hair transplantation is used to harvest and transplant hair from the donor site, which is then replanted into the affected areas of the scalp. This process of hair transplantation works best in males who show symptoms of male pattern baldness and alopecia. At Medlounges, proper care for the patient is the first priority and medical panel follows a well-structured code of ethics upholding discipline as well as ensuring the privacy and confidentiality of the patient at all times. 

Δημοσίευση νέας απάντησης