Επιστροφή στην Λιθουανία φόρουμ

Be a star in promo video for Farmis app!

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λιθουανία

Hello!
Farmis is making a promo video for the app and searching for people who could talk
in front of the camera and tell a short story about the app in their native language. If you want to become a star in your country, join us!

For more details, please contact me or [...]

Δημοσίευση νέας απάντησης