Επιστροφή στην Νότια Κορέα φόρουμ

Looking for an old Korean friend

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Νότια Κορέα

I know the chances of this working is slim to none, but any sites or methods for trying to find an old friend from Korea? Last time I saw this person was in 2004 when I left the country. Information I have
- Name
- Month and Year of birth
- Korean cell phone number from 2004 (starts with 016, I know the rest but don't want to post)
- University graduated from and major
- Pics of course
- An old, no longer active email address

Thoughts?

Δημοσίευση νέας απάντησης