Back to Faroe Islands forum

คนไทยในฟาโร ไอส์แลนด์

Posted in Faroe Islands forum

อยากรู้จักคนไทยที่อยู่ใน ฟาโร ไอส์แลนด์ค่ะ เพราะจะไปอยู่ที่นั่นในเร็วๆนี้

Go to Deleted user's profile

Post a reply