علی 04

About me

علی 04
 علی 04
Living in:
Iran
Languages:
Persian
Looking for:
Friends, Dating, Business contacts
Age:
33 years
Communities:
Iceland, Iran, Slovenia, Antalya

Personal

Interests:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Movies/Videos, Music, Travel/Sightseeing, Football
Things I like:
فقط زندگی

Professional

Company/Institution:
...
Profession:
...
Field of work:
...
Position:
...

Wall

  • علی 04
     علی 04

    گاهی اوقات می توان از ته دل خندید ,به شرطی که گریه کردن رو یاد داشته باشیم.