lu yatong

About me

lu yatong
 lu yatong
Living in:
Cape Verde
Languages:
English, Afrikaans, Arabic, Azerbaijani, Bengali, Bulgarian, Catalan
Looking for:
Friends
Communities:
Canada, Cape Verde