Back to 베트남 forum

Giáo viên tiếng Anh

게시된 위치 베트남 공개토론

Chào mọi người! Tên tôi là Rhea R-h-ea.
Tôi đã dạy tiếng Anh trong một năm ngoại tuyến.

Học tập không chỉ là nâng cao vốn từ vựng hay kỹ năng của bạn hay cải thiện giọng của bạn cũng như hoàn thiện ngữ pháp của bạn Học một ngôn ngữ nhất định là về việc bắc cầu những khoảng trống và phá vỡ rào cản. Vì vậy, trong lớp học của tôi, bạn sẽ mong đợi rằng không chỉ là đi học nhưng đồng thời bạn sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ trong lớp học của tôi. Được rồi, điều đó nói rằng tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp bạn sớm và cùng nhau chúng tôi sẽ có một lớp học tốt.
liên hệ với tôi qua email của tôi thêm: [...] :)

회신 게시