Back to லாஒஸ் forum

I want to friend in laos

இங்கு போஸ்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது லாஒஸ் அமைப்பு

Hi .i'm kookai from thailand . I want to friend your city .

ஒரு பதிலை போஸ்ட் செய்யவும்