Back to வட கொரியா forum

Im from korea

இங்கு போஸ்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது வட கொரியாஅமைப்பு

i want to make friends in here!

ஒரு பதிலை போஸ்ட் செய்யவும்