Back to โลก forum

สวัสดี

โพสต์ใน ห้องสนทนา โลก

อยากมีเพื่อนต่างชาติไว้สนทนา
และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณค่ะ

ไปที่แฟ้มประวัติของ ผู้ใช้ที่ถูกลบออกแล้ว

โพสต์คำตอบ