Back to Andhra Pradesh forum

SAP job prospects in Kuwait

Được đăng trong Andhra Pradesh diễn đàn

Dear friends this is afsar brand new to this community, i would like to know the job prospects for SAP in Kuwait and how IT industry is doing there. Would be thankful for replies.

Allah Hafiz

Chuyển tới hồ sơ của Người dùng đã bị xoá

Đăng một bài trả lời