Back to Băng-la-đét forum

Bangladesh vs. India

Được đăng trong Băng-la-đét diễn đàn

Hello,

A friend of mine is Indian and wants to move to Bangladesh. How does the situation between these two countries look like? How do people from Bangladesh usually treat people from India? Would you recommend him to move or rather stay in India?

Chuyển tới hồ sơ của Người dùng đã bị xoá

Đăng một bài trả lời