Back to Bê-la-rút forum

What is the price of 1 Coca Cola Can 33cl in a supermarket in Belarus ?

Được đăng trong Bê-la-rút diễn đàn

Trying to understand the cost of living there

Đăng một bài trả lời