Back to Liège forum

Cubans in Liege

Được đăng trong Liège diễn đàn

Since i am in Maastricht. I would like to meet any Cuban in the wherabouts from Liege.

BTW it is a beauty city

Đăng một bài trả lời