Back to Bờ biền Ngà forum

I WANT A DRIVING JOB,I HAVE U,A,E(Dubai) & QATAR ALL KIND DRIVING LICENCE

Được đăng trong Bờ biền Ngà diễn đàn

i am looking at driving job,i have 8 yer exp: in driving post,i have U,A,E (dubai) and QATARY all licence, any oen can help me for driving or transport controlar job, pls send me e-mail [...] or can call or tax me +974 669 277 39 call me,

Đăng một bài trả lời