Back to Butan forum

Democracy in Bhutan

Được đăng trong Butan diễn đàn

Democracy in Bhutan is relatively new concept being established in 2007. I was wondering, how much did the country improve after the introduction of democracy regime? Do you, as expats, see a big improvement?

Chuyển tới hồ sơ của Người dùng đã bị xoá

Đăng một bài trả lời