Back to Đức forum

German men

Được đăng trong Đức diễn đàn

I'm hearing lots of terrible stories about German men and their lack of romance. Is this true? Anybody got any "real-life experience"? :-)

Đăng một bài trả lời