Back to Bochum forum

Any foreigners in Bochum??

Được đăng trong Bochum diễn đàn

If so, would be great if you could introduce yourself!

Đăng một bài trả lời