Back to Guyana forum

I want to move 2 Guyana!

Được đăng trong Guyana diễn đàn

Hello guys!

I do really want to move to Guyana. Im looking for someone who can give me a short overview about the economical and political situation in Guyana!
Any vonlunteers?

Romi

Chuyển tới hồ sơ của Người dùng đã bị xoá

Đăng một bài trả lời