Back to Guyana forum

Question

Được đăng trong Guyana diễn đàn

My last wishes are to live permanently in Paprika in Guyana. Can i live and how
can i ?
As volunteer ?
I speak few english.
Yours faithfully
Mrs Sotiria

Chuyển tới hồ sơ của Người dùng đã bị xoá

Đăng một bài trả lời