Back to Hong Kong forum

12 hours transit in Hong Kong

Được đăng trong Hong Kong diễn đàn

What are must see places?
Since it is morning, I would like to explore this city.

Đăng một bài trả lời