Back to Hong Kong forum

Problem with administration services

Được đăng trong Hong Kong diễn đàn

I'm a new employee and working in a finance company. My manager requries me to suggest the administration services. Your reply will help me a lot! Thanks.

Đăng một bài trả lời