Back to Kazakhstan forum

Friends in Kazakhstan

Được đăng trong Kazakhstan diễn đàn

I will be coming to Kz, Astana precisely, I speak English and need an English friend...

Đăng một bài trả lời