Back to Latvia forum

hello, I'm From Brazil

Được đăng trong Latvia diễn đàn

Hi, name is Fabiele SMAGAR, I'm from Brazil and looking for relatives in letvia because my grandparents when they came to Brazil in mid-1930 left brothers and sisters

Chuyển tới hồ sơ của Người dùng đã bị xoá

Đăng một bài trả lời