Back to Tây Ban Nha forum

Language exchange Madrid

Được đăng trong Tây Ban Nha diễn đàn

Hi I'm Lorenzo !
I'm a native Italian speaker looking for a language exchange to practice English and Spanish in Madrid. Let's meet and drink together =)

Đăng một bài trả lời