• Moderation

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Rafika, we usually block fraudster accounts within a max of 12 hours after report, normally even faster. In some cases this might take a little longer.

    Regards,

    Dan

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác