Back to Basel forum

Eyebrow threading

Được đăng trong Basel diễn đàn

I need to find someone cheap. All the salons charge too much. Is there anyone who charges 10 CHF or less? I pay £2 GBP in the UK

Chuyển tới hồ sơ của Người dùng đã bị xoá

Đăng một bài trả lời