Back to Basel forum

anyone in for a pubcrawl this thursday??

Được đăng trong Basel diễn đàn

Tomorrow there is a pubcrawl for international students in Basel that I am thinking of joining. We will start at 9 at Basilea. Is anyone in for joining?

Chuyển tới hồ sơ của Người dùng đã bị xoá

Đăng một bài trả lời