Back to Ý-Italy forum

Freelancers: how do you get paid?

Được đăng trong Ý-Italy diễn đàn

Hi! Any freelancers over here! Pls tell me how do you get paid? PayPal, wire transfers or anything different? Does ur client pay the fee or do you?

Đăng một bài trả lời