Arunna Gin

Thông tin về quản trị viên

Arunna  Gin
 Arunna Gin
Thông tin về quản trị viên:
Hallo, nice to meet you here! My name is Arunna and I am an English editor of a website . I have a small business company and a club Germany. I would like to get to know some friends . Thank you for reading!
Đang sống tại:
Berlin (Germany)
Ngôn ngữ:
English, Chinese, German
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
48 các năm
Các cộng đồng:
Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Iceland, Italy, Spain, Sweden, Berlin

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
O-qiao Company of Beijing
Nghề nghiệp:
Education
Lĩnh vực làm việc:
Education
Vị trí:
teacher