Caroline French Lessons

Thông tin về quản trị viên

Caroline French Lessons
 Caroline French Lessons
Thông tin về quản trị viên:
Owner of The French Class, Paris private lessons in Paris, online and in person
Đang sống tại:
Paris (France)
Ngôn ngữ:
English, French, Spanish, Italian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
France, Paris

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Cooking, Dining out, Drama-Plays/Musicals, Movies/Videos, Music, Sailing/Boating, Shopping, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Wine tasting, Biking, Swimming, Windsurfing
Tình trạng quan hệ:
Committed

Chuyên nghiệp

Trang web:
http://www.frenchcourses-paris.com
Blog của công ty:
http://www.frenchcourses-paris.com
Nghề nghiệp:
Professeur de français langue étrangère (FLE)

My ads