Deleted user berzina

Thông tin về quản trị viên

Deleted user berzina
 Deleted user berzina
Đang sống tại:
Latvia
Ngôn ngữ:
English, Latvian, Russian
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Latvia, Oman

Tường bảo vệ

  • Harmeet Singh
     Harmeet Singh

    did you ever been in oman ?

  • Harmeet Singh
     Harmeet Singh

    hi thank you very much to being my friend i hope we will meet one day