Glass Cabinets Direct

Thông tin về quản trị viên

Glass Cabinets Direct
 Glass Cabinets Direct
Thông tin về quản trị viên:
Glass Cabinets Direct is one of the best suppliers of high-quality aluminium display cabinets and counters. We offer high-quality cabinets to both retail and commercial sectors at competitive prices.
Đang sống tại:
Manchester (United Kingdom)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Manchester

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Fishing, Gardening, Music, Shopping, Dancing, Football
1618328184
124 Cheetham Hill Road
Manchester
Anh
M8 8PZ

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Glass Cabinets Direct
Trang web:
https://glasscabinetsdirect.co.uk/
Blog của công ty:
https://glasscabinetsdirect.blogspot.com/
Nghề nghiệp:
Sales Manager
Lĩnh vực làm việc:
Furniture
1618328184
124 Cheetham Hill Road
Manchester
Anh
M8 8PZ