Hayet Belgacem

Thông tin về quản trị viên

Hayet Belgacem
 Hayet Belgacem
Đang sống tại:
Calgary (Canada)
Ngôn ngữ:
French
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Canada, Calgary

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Tinast sci
Trang web:
https://tinast-sci.com/
Vị trí:
Gérant
Sự nghiệp trước đây:
artisanat.tunisie8@gmail.com
26566627
Bp 181
Sfax
Tuy-ni-di
3018