Hermes Recruitment

Thông tin về quản trị viên

Hermes Recruitment
 Hermes Recruitment
Thông tin về quản trị viên:
Hermes Recruitment offers consulting, hiring and placement services focused on hospitality roles onboard Cruise Ships.
Đang sống tại:
Limassol (Cyprus)
Ngôn ngữ:
English
Các cộng đồng:
Limassol

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Hermes Recruitment