JEFF BROWN

Thông tin về quản trị viên

JEFF BROWN
 JEFF BROWN
Đang sống tại:
Angola
Ngôn ngữ:
Portuguese (br)
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Angola

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
COMPEL-HOLDINGS
Trang web:
http://compel-holdings.com
Nghề nghiệp:
Planejador de Projetos
Lĩnh vực làm việc:
Construção
Vị trí:
Diretor de Recrutamento
Sự nghiệp trước đây:
Planejador de Projetos