Jean Ferreira

Thông tin về quản trị viên

Jean Ferreira
 Jean Ferreira
Ngôn ngữ:
English, French, Portuguese, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò
Tuổi:
58 các năm
Các cộng đồng:
France, Portugal

Tường bảo vệ

  • franklin lamont
     franklin lamont

    hi i wanna learn french because is a beautiful languaje, and i found a guy who teach me.