Jon Armstrong

Thông tin về quản trị viên

Jon Armstrong
 Jon Armstrong
Thông tin về quản trị viên:
Jon Armstrong is an expert in the field of ground investigation, working with a team of experienced GPR technician and professionals. He strongly propagates ground penetrating radar technology as the most efficient method to be used and offers effortless services.
Đang sống tại:
Victoria (Australia)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Australia, Victoria

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
GeoScan: Utility and Structural Investigation
Trang web:
http://www.geoscan.com.au/
Blog của công ty:
http://www.geoscan.com.au/blog
Nghề nghiệp:
Owner
Vị trí:
Owner
04 1730 9710
7 Almeida Cl
Torquay
Ốt-xtrây-lia
3228

Tường bảo vệ

My ads