Kathy John

Thông tin về quản trị viên

Kathy John
 Kathy John
Thông tin về quản trị viên:
Hi, I am Kathy John, an expert in product management, I am the one responsible for making sure our products meet your needs. Fabriclore was founded to bring Indian craft to the consumer's doorstep.
Đang sống tại:
Netherlands
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
23 các năm
Các cộng đồng:
Netherlands, Glasgow

Cá nhân