Nola Agyei

Thông tin về quản trị viên

Nola Agyei
 Nola Agyei
Thông tin về quản trị viên:
Timbu.com is the fastest growing online travel booking agency in Africa that serves more than 2,000 unique visitors to the site daily. Visitors can book flights, apply for visas, book hotels in their destination country and even get transportation
Đang sống tại:
Nigeria
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Ghana

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Computers/Internet

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Timbu
Trang web:
https://www.timbu.com
Blog của công ty:
https://www.timbu.com/ghana/hotels
Lĩnh vực làm việc:
Hospitality

Tường bảo vệ

  •  Nola Agyei

    Timbu.com is the fastest growing online travel booking agency in Africa that serves more than 2,000 unique visitors to the site daily. Visitors can book flights, apply for visas, book hotels in their destination country and even get transportation to move around the cities. visit https://www.timbu.com/ghana/hotels for more information