O Alemão Café Café

Thông tin về quản trị viên

O Alemão Café Café
 O Alemão Café Café
Thông tin về quản trị viên:
O Alemão Café stand for quality coffee beans. We offer single origin coffee beans which are carefully selected and are gently roasted in small quantities at a local roastery in Lisbon.
Đang sống tại:
Portugal
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Portugal, Colorado

Cá nhân

Rua Luís Braille 8, 3D Lisboa, Portugal
Bồ Đào Nha