Tashi Nidup

Thông tin về quản trị viên

Tashi Nidup
 Tashi Nidup
Thông tin về quản trị viên:
Amedewa Tours and Trek Support everyone from single travellers to large group tours on private, business, VIP, Pilgrimage, and school trips to Bhutan.
Đang sống tại:
Bhutan
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Bhutan, London

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Travel/Sightseeing
+975-17306726
BT 11001, Chogyal Lam,
Thimphu
Butan
11001