brill mindz

Thông tin về quản trị viên

brill mindz
 brill mindz
Thông tin về quản trị viên:
Brillmindz is a leading mobile apps development and game development company in Jeddah. We develop application for Android, iOS, BlackBerry and Windows Platform.
Đang sống tại:
Jeddah (Saudi Arabia)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
India, Jeddah

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Tình trạng quan hệ:
Single

Tường bảo vệ

  • brill mindz
     brill mindz

    Brillmindz is a leading mobile apps development and game development company in Jeddah. We develop application for Android, iOS, BlackBerry and Windows Platform.