• کاوه غوری

    خواب راحت

    geplaatst door  کاوه غوری in Iran forum 

    چون سیاست مداران ایرانی خیلی خودخواهستندنمیتونه یک قدرت بزرگ باشه همه شون به فکرخودشون هستن مخصوصاآخوندهای ایرانی.

Plaats een antwoord

Andere antwoorden