• Oh hi!

    போஸ்ட் செய்யப்பட்டது உப்யோகிபோரை நீக்கவும் அதில் அல் மனாமாஅமைப்பு 

    I'd welcome you to Bahrain, but I just arrived myself. ;-)

ஒரு பதிலை போஸ்ட் செய்யவும்

மற்ற பதில்கள்