bruslin NZIECKY

என்னை பற்றி

bruslin NZIECKY
 bruslin NZIECKY
இங்கே வாழ்பவர்கள்:
Congo-Brazzaville
மொழிகள்:
French, Italian
தேடுவது:
நண்பர்கள், தேதி, வணிகத்தொடர்புகள்
சமுதாயங்கள்:
Congo-Brazzaville

வால்

  • bruslin NZIECKY
     bruslin NZIECKY

    mi sono iscritto per corrispondere con la gente affinché di poter migliorare la lingua.