Just Care Services

Thông tin về quản trị viên

Just Care Services
 Just Care Services
Thông tin về quản trị viên:
Our maintenance services include Handyman Services, Home Appliances Repair Services, Washing Machine Repair, Water Heater (Geyser) Repair, Refrigerator (Fridge) Repair, Furniture Assembly. Find the best handyman service.
Đang sống tại:
Dubai (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
United Arab Emirates, Dubai

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Just Care Technical Services L.L.C
Trang web:
https://justcare.tech/providers-category/handyman-services
Nghề nghiệp:
Handyman Services
0526061240
Office No. 104 Building, # King Majid Mohammed Amin Mohammed Sadiq Kazem, Beside The Qayadh Metro St
Dubai
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

Tường bảo vệ