Muhammad Waleed

Thông tin về quản trị viên

Muhammad Waleed
 Muhammad Waleed
Đang sống tại:
United Arab Emirates
Ngôn ngữ:
English, Punjabi, Spanish, Urdu
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
21 các năm
Các cộng đồng:
Malta, United Arab Emirates

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Focus Power Security LLC Dubai
Nghề nghiệp:
Security Guard
Lĩnh vực làm việc:
Security
Vị trí:
Security Guard
+971547800738
+971547800738
Dubai, Alqouz 1 near Enoc 1 Accomodation
Dubai
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất
28005

Tường bảo vệ

  • Muhammad Waleed
     Muhammad Waleed

    I am looking for job in Malta i am living in dubai and working as a security guard