• Adding communities

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Catherine,

    if you use the change location feature on the top of the page, you can go to another community. The system will then ask you if you want to add this to your community.

    Hope this helps,

    Daniel

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác